Home » EU, US should push for AI code of conduct: EU tech chief